3 พันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในออสเตรเลียพันธบัตรออสเตรเลีย (AUNZ, BOND. AX)

3 พันธบัตรออสเตรเลียพันธบัตรที่สูงที่สุด (AUNZ, BOND. AX)

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนพันธบัตรออสเตรเลีย (ETFs) เป็นตราสารที่มีประสิทธิภาพในการรับตราสารหนี้ของรัฐบาลรัฐบาลหรือหนี้ของ บริษัท ในออสเตรเลีย นักลงทุนที่ต้องการกระจายหุ้นของ U. S. แบบดั้งเดิมและพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ที่มีตราสารหนี้อาจทำเช่นนั้นกับ ETFs ของ Australian Bond อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรทราบว่าการลงทุนระหว่างประเทศมีความเสี่ยงมากมายเช่นสกุลเงินสภาพคล่องและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ นักลงทุนที่กำลังมองหารายได้ในระดับสูงในปัจจุบันควรพิจารณา ETFs ทั้งสามแบบที่ให้ผลตอบแทนแก่พอร์ตการลงทุนของตราสารหนี้ที่มีรายได้คงที่ในออสเตรเลียที่ให้ผลตอบแทนสูง

กองทุนตราสารหนี้ WisdomTree Australia และ New Zealand (NYSEARCA: AUNZ) ออกโดย WisdomTree Investments Inc. (NASDAQ: WETF

WETFWisdomtree Investments Inc 12) 20 + 0 91% สร้างเมื่อ Highstock 4. 2. 6 ) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 การลงทุนในกองทุนรวมนี้นักลงทุนจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายรายปีสุทธิที่ 0.45% ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2016 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 152 เหรียญสหรัฐ 9 ล้านบาทและ 8 ล้านหุ้น 6 ล้านหุ้น กองทุนนี้มุ่งเน้นการสร้างรายได้และการแข็งค่าของเงินทุน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนกองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีถิ่นที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ณ วันที่ 29 เมษายน 2016 การจัดสรรเงินทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนคือ 33. 15% Supernationals-AUD, 20. 97% Australia, 11. 8% New Zealand, 8. 55% Western Australia Treasury Corporation และ 7. 53% Queensland Treasury บริษัท. กองทุนตราสารหนี้ WisdomTree Australia และ New Zealand มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอายุ 30 วันที่อัตราร้อยละ 2.18 และมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 2. 47% นอกจากนี้กองทุนยังมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับปานกลางและมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 4.81 ปี

ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2016 การจัดสรรงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนคือ 48% รัฐบาลเครือจักรภพ 86% รัฐบาล 24% 7% รัฐบาลกลาง 10 58% 7. รัฐบาล 41% และ 5. 13% การเงินของ บริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76 และร้อยละ 47 ของพอร์ตการลงทุนที่ AAA, 17. 21% เป็น AA, 4. 72% เป็น A และ 1. 61% Baa มีผู้ถือครองและทรัพย์สินอยู่ 74 รายภายใต้การบริหารของ 24 เหรียญ 04 ล้าน กองทุนมีอายุโครงการเฉลี่ย 6 ปี11 ปีและมีการปรับปรุงแก้ไขระยะเวลา 5. 22 ปี มันมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจของ 4 21% และผลผลิตที่ครบกำหนดของ 2 29% นอกจากนี้กองทุนมีนูนประมาณร้อยละ 44

IShares Core Composite Bond ETF

พันธบัตรรัฐบาลหลักของ iShares ETF (IAF. AX) ออกโดย BlackRock Inc. (NYSE: BLK

BLKBlackRock Inc476. 86-0. 47%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6

) ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 กองทุนนี้จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี Bloomberg AusBond Composite Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนนั้น iShares Core Composite Bond ETF ถือหลักตราสารอนุพันธ์ในตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารหนี้ประเภทลงทุนซึ่งออกโดย บริษัท ที่มีภูมิลำเนาในออสเตรเลียและรัฐบาลออสเตรเลีย การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องมีค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีประมาณ 2% ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2016 กองทุนมีผู้ถือครอง 340 รายและสินทรัพย์สุทธิรวม 300 เหรียญออสเตรเลีย 1 ล้าน การจัดสรรวงเงินสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนคือ 47. 81% ของออสเตรเลีย, 9% 54% ของรัฐควีนส์แลนด์ธนารักษ์คอร์ปอเรชั่น, 5. 29% ของ New South Wales Treasury Corporation, 4. 55% Treasury Corporation of Victoria และ 3. 96% Western Australian Treasury บริษัท. ความเสี่ยงด้านการลงทุนของภาครัฐอยู่ที่ 47% 81% ธนารักษ์ 40% 68% ของภาครัฐ 10% 36% นิติบุคคล 1% 09% และ 0. % ของเงินสดและ / หรือตราสารอนุพันธ์ 07% ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจที่ 4.24% ซึ่งคำนวณโดยหารเงินปันผลจ่ายเป็นรายปีตามราคาตลาด กองทุนมีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (YTM) เท่ากับ 2. 3% และมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 4.64% มีระยะเวลา 4 ปีที่มีประสิทธิภาพซึ่งแสดงว่ามีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยปานกลาง